Official Shurite Bujutsu-Kai Website & Webstore

225 Helton Lane, Fort Mill, SC 29708, US

(919) 360-7224

Welcome to Shuri-Te Bujutsu-Kai

Welcome to Shuri-Te Bujutsu-Kai

Welcome to Shuri-Te Bujutsu-KaiWelcome to Shuri-Te Bujutsu-KaiWelcome to Shuri-Te Bujutsu-Kai

Founding Members (First Generation)

Ridgely Abele, Hanshi

image12

Director, Kokusai Shurite Yudansha-Kai 

9th Dan Shuri-Ryu Karatedo

7th Dan Shuri-Te Ju-Jutsu

7th Dan US Ju-Jitsu Federation

Troy J. Price, Kyoshi

image13

Director, Shurite Bujutsu-Kai 

8th Dan Shuri-Ryu Karatedo

7th Dan Shuri-Te Ju-Jutsu/Bu-Jutsu

7th Dan US Ju-Jitsu Federation

Carl Wilcox, Hanshi

image14

9th Dan Kwan Mu Kan Karate

9th Dan Taiho Jitsu

9th Dan US Ju-Jitsu Federation


Jeff Rhodes, Kyoshi

image15

7th Dan Kwan Mu Kan Karate

7th Dan US Ju-Jitsu Federation

7th Dan Shuri-Te Ju-Jutsu

3rd Dan Kodokan Judo

Mark Baker, Kyoshi

image16

7th Dan Shuri-Ryu Karatedo

6th Dan Shuri-Te Ju-Jutsu

2nd Dan Shintoyoshin-Kai

Massage & Healing Arts

Joe Pounder, Shihan

image17

Assistant Chief Instructor Shuri-Ryu

6th Dan, Shuri-Ryu Karatedo

6th Dan Shuri-Te Ju-Jutsu

2nd Dan Tae Kwon Do

Okinawan Kobudo

Robert Taylor, Shihan

image18

6th Dan American Open Karate

6th Dan Shuri-Te Ju-Jutsu

1st Dan Shuri-Ryu Karatedo

Combative Flow Instructor

Okinawan Kobudo

Lloyd Libertucci, Shihan

image19

GAT Ninong Garimot Arnis

6th Dan Shuri-ryu Karatedo

4th Dan Shuri-Te Ju-Jutsu

Alex Ormaza, Kyoshi

image20

7th Dan Okinawan Kempo 

Instructor Oyata-Te/Kobujutsu

3rd Dan Shuri-Te Ju-Jutsu

Balintawak Arnis Guro

Brazilian Jiu-Jutsu

Keith Black, Renshi

image21

5th Dan Shuri-Te Ju-Jutsu

Shodan Shuri-Ryu Karatedo

Qigong, Taijiquan & Baguazhang

Massage & Healing Arts

Modern Arnis 

Robert Speed, Shihan

image22

5th Dan Shuri-Te Ju-Jutsu/Bu-Jutsu

Taijiquan, Baguazhang & Xingyiquan

Aikido, Arnis, Kung-Fu & Qigong

Rick Scoppe, Kyoshi

image23

Assistant Chief Instructor Shuri-Ryu

7th Dan Shuri-Ryu Karatedo

Okinawan Kobudo

Debbera Carson, Renshi

image24

5th Dan Shuri-Te Ju-Jutsu/Bu-Jutsu

4th Dan Shito-Ryu Karatedo

Okinawan Kobudo

Rod Gardner, Shihan

image25

6th Dan Shuri-Ryu Karatedo

Okinawan Kobudo

Leo Holguin, Shihan

image26

6th Dan Shuri-Ryu Karatedo

Shurite Ju-Jutsu/Bu-Jutsu

Okinawan Kobudo

Richard Smith, Kyoshi

image27

8th Dan American Open Karate

2nd Dan Shuri-Te Ju-Jutsu

Shuri-Ryu Karatedo

Brian Oviatt, Shihan

image28

5th Dan Shito-Ryu Karatedo

4th Dan Shuri-Te Ju-Jutsu/Bu-Jutsu

Baguazhang & Xingyiquan

Paul Cote, Kyoshi

image29

Master Level Baguazhang

Master Level Xingyiquan

7th Dan Isshin-Ryu, IWKA

Taijiquan Instructor

Founding Members (Second Generation)

Darren Myers, Hanshi

image30

9th Dan Shito-Ryu Karatedo

Iaido & Kendo

Kobudo

John Sze Chun Wong, Shihan

image31

7th Dan Shuri-Ryu Karatedo

Qigong

Nate Mohler, Shihan

image32

6th Dan Shuri-Ryu Karatedo

Taijiquan & Qigong Instructor

Doctor of Acupuncture 

Stephen Curley, Shihan

image33

6th Dan, Shorin-Ryu Shorinkan Karate 

4th Dan, Shorinkan Kobudo

3rd Dan Shurite Ju-Jutsu/Bujutsu

Randy Henderson, Shihan

image34

5th Dan Kenpo/Jujitsu

3rd Dan Shuri-Te Ju-Jutsu

Quentin Barrett, Renshi

image35

4th Dan Shuri-Te Jujutsu/Bujutsu

Arnis, Karambit & Tomahawk

Okinawan Kobudo

Mark Ciprich, Shihan

image36

6th Dan Isshin-Ryu Karate

2nd Dan Shurite Ju-Jutsu/Bu-Jutsu

Baguazhang & Xingyiquan

Matthew Ansari, Renshi

image37

4th Dan Shihairyoku Karate

2nd Dan Shotokan Karatedo

Shodan Shuri-Te Jujutsu/Bujutsu

Shodan Shorinji Kempo Karate

Sergeant 82nd Airborne, Retired

Martin Elvidge, Renshi

image38

4th Dan American Open Karate

2nd Dan Shuri-Te Ju-Jutsu/Bu-Jutsu

Shodan Shuri-Ryu Karatedo

Taijiquan, Baguazhang & Xingyiquan

Cole Ricks

image39

6th Dan Ju-Jitsu/Judo (USMAA)

5th Dan Taekwondo

4th Dan Torite-Jitsu (DSI)

2nd Dan Hapkido

Shodan Shuri-Te Ju-Jutsu

Kali & Modern Arnis

Phil Orr, Renshi

image40

5th Dan Kenpo Karate

3rd Dan Shuri-Te Ju-Jutsu

Ron Carroll, Renshi

image41

2nd Dan Shurite Ju-Jutsu

Shodan Shuri-Ryu Karatedo

GAT Garimot Arnis

Ikyu USA Goju-Ryu Federation